q

Kompost

Mätning i komposter

Kompostering innebär en omvandling av organiska material till jordliknande material. Under omvandlingen – som kallas förmultning – samverkar insekter, maskar och mikroorganismer under syrekrävande förhållanden med en vattenhalt på 50-60 procent. Kompostering är en naturlig process som ständigt pågår i naturen.
 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV


Allt organiskt material kommer någon gång att komposteras, men hastigheten på förmultningen varierar beroende på kol/kvävebalans i materialet, exponerad yta, tillgängligt syre i materialet, vattenhalt, temperatur i komposten och omgivande temperatur.

Temperaturen är viktig vid kompostering. För att mäta detta finns er rad loggers med kompostprober. Alternativ finns för både fjärrmätning och för mätningar som läses av i efterhand. Under produkter ovan ser du våra alternativ för detta.

Förteckning över kombinationen av tid/temperatur som måste uppnås vid kompostering enligt tabllen nedan:

Temperatur, minimum (°C) Tid minimum (dygn)
55 7
60 5
65 3
70 1


SP har tagit fram certifieringsregler för kompost (Certifierad återvinning). Benämningen för dessa är SPCR 152.

 I en kompost ska löpande driftparametrar mätas och dokumenteras.
Följande hygieniseringsmetoder anges enligt Naturvårdsverkets regelverk 2003:4.

Behandlingsmetod Parametrar som ska uppfyllas Förutsättningar
Våtkomposering Temp: minst 55°C. Exponeringstid (tid utan att avfall tas ut eller tillförs): minst sex timmar. Allt material ska uppnå angiven temperatur. Medeluppehållstid (minst 95 procent av materialet) vid efterföljande komposeringer: minst sju dygn vid 55°C
Sluten kompostering Enligt tabell nedan. Vattenhalt mellan 35 och 60 procent. Allt material måste även uppnå angiven temperatur.
Öppen kompostering Enligt tabell nedan. Eftermognad sex månader efter huvudprocessen och före användning. Angivna parametrar ska uppnås i tre omgångar med vändning efter varje omgång. Vattenhalt mellan 35 och 60 procent.


 

Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för de processförhållanden som är lämpliga vid kompostering.

Vattenhalt Under den intensiva fasen bör vattenhalten ligga på 35-60 procent. Eftersom vatten avgår vid höga temperaturer kan vattentillförsel vara nödvändigt.
Struktur Balans mellan finfördelning och god struktur.
Syre Viktigt med syreförsörjning. Denna påverkas av vattenhalt, struktur, porositet och tvångsluftning.
Omblandning Omblandning under processen underlättar syreförsörjning och homogen nedbrytning. Alltför frekvent blandning kan dock ha motsatt effekt då detta försämrar strukturen och därmed syresättningen.
Kol/kvävekvot Andelen kol i utgångsmaterialet bör vara 20-30 gånger större än andelen kväve. Är kvoten högre avtar nedbrytningshastigheten, vid lägre kvot ökar kväveavgången.
pH Runt 7-8 för optimal nedbrytning.
Temperatur Vid huvudkompostering bör temperaturen ligga på 50-60°C för optimal nedbrytning.
Mognadsgrad Ett mått på nedbrytningsgraden. Användningsområde bestämmer önskad mognadsgrad.

 

Produkter till kompostmätning

KÄLLA: Naturvårdsverket, Metoder för lagring, rötning och kompostering av avfall, 2003:4

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV