q

Livsmedel

Dataloggning och mätning inom livsmedel

Många livsmedel håller för höga temperaturer när de når butiker och storhushåll. Det konstaterar Livsmedelsverket i sin rapport där man undersökt kylförvaring, nedkylning och transporter. 

Ladda ner whitepaper om Livsmedelstransport

Mätning inom livsmedelsbranschen

Under sommarmånaderna ställs kyl- och frysrutinerna på extra hårda prov. Undersökningar gjorda av Livsmedelsverket visar också att över hälften av alla kylförvarade livsmedel i handeln förvaras för varmt. För att säkerställa att ni håller rätt temperaturer är det viktigt att mäta temperaturförändringarna över tid med dataloggrar. Hela PIK-rapporten hittar du här eller under intressant läsning ovan.

Ladda ner vår folder "Mätning inom livsmedelsbranschen" där riktlinjer och mätmetoder beskrivs närmare.

 

HACCP
"Numera genomsyrar HACCP hela EU:s livsmedelshantering. Metoden innebär att man systematiskt går igenom hela tillverkningsprocessen, analyserar och värderar de hälsofaror som finns med det enskilda livsmedlet och styr processen så att riskerna elimineras eller minimeras.” (Egenkontroll ger trygghet och kvalitet)

Ett viktigt led i HACCP är att mäta temperatur i livsmedel samt lokaler. Lagstadgade temperaturgränser måste hållas. För att uppfylla detta har Intab idag speciellt framtagna dataloggrar för livsmedelsindustrin, vilka listas under fliken "Produkter".

 

Logger för livsmedelsmätning

 

Kylda och djupfrysta livsmedel

Enligt föreskrifterna skall alla utrymmen för transport, lagring och förvaring av kylda och djupfrysta livsmedel vara försedda med mätutrustning som registrerar den lufttemperatur som livsmedlen utsätts för (gäller för utrymmen större än tio kvadratmeter). Mätningarna rekommenderas ske varannan timme. I vissa kylutrymmen ska också den relativa luftfuktigheten registreras. Mätresultaten skall dokumenteras, dateras och arkiveras i minst ett år. 

De instrument som används för mätning av lufttemperatur ska enligt EU-förordningen 37/2005 överensstämma med standarden EN 12830, vilket Intab har dataloggers för.

MÄTPUNKTER
Mätpunkter efter lagerstorlek:

Lagerstorlek - kvm Antal mätpunkter
10 - 500 1
501 - 5 000 2
5 001 - 20 000 3
20 001 - 50 000 4
50 001 - 85 000 5
85 001 -  6

 

PRODUKTTEMPERATURER

Djupfrysta varor ska alltid hålla en temperatur på –18°C eller lägre. Kortvarig temperaturhöjning till högst –15°C godtas vid transport, lokal distribution samt vid avfrostning och liknande i detaljhandeln. 

Temperaturkontroller ska ske varje gång ansvaret för produkterna överlämnas från ett led till ett annat. Mätvärdena ska registreras och sparas under minst ett år. Instrumenten som används ska följa de internationella standarderna EN 12830, EN 13485 och EN 13486, se till exempel Tinytag View 2 eller fjärrmätningssystemet Intab Wireless System(Källa: Branschriktlinjer för temperaturdisciplin i hantering av kylda och djupfrysta livsmedel 2007:22)

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Mätning i storkök

Uppvärmning

Uppvärmda livsmedel

Varmhållen mat ska enligt Livsmedelsverket hållas över +60°C under max två timmar. Här finns ibland brister i restauranger och storkök. Detta är lätt att kontrollera med till exempel en extern temperaturgivare till Tinytag. Är man osäker om maten är ordentligt tillagad bör man kontrollera att kärntemperaturen är 70°C.

Tiden för avsvalning från tillagning till dess att kylskåpstemperatur (8 °C) nåtts får inte överstiga fyra timmar.

Precis som vid varmhållning i för låg temperatur innebär detta ökad risk för bakterietillväxt. Riskerna blir större om livsmedel förvaras i temperaturer mellan 8-60°C.
 

Tillverkning

Tillverkning av livsmedel

Tillverkning av livsmedel och mat kräver temperaturkontroll i flera led. Instrumentet kan följa varan och registrera temperatur och eventuellt stötar eller fuktförändringar genom tillverkningsprocessen.

I kyltunnlar är till exempel dataloggern MSR eller Tinytag lämpliga eftersom ingen kabeldragning behövs. Det finns alternativ med valfria externa givare som kan stickas in i produkten och mäta kärntemperaturen i livsmedlet. Det är också viktigt att man mäter temperaturen i sina tillverkningslokaler. På så sett kan man säkerställa att man ligger inom godkända temperaturnivåer.

Vill man fjärrmäta finns Intab Wireless System. Här kan du läsa om hur Stockmos Fruktindustrier fjärrmäter temperatur och på så sätt har gjort stora kvalitetsförbättringar.
 

Transport

Kylda och djupfrysta livsmedel ska förvaras och transporteras i temperaturförhållanden som säkerställer att hälsofara inte uppstår. Temperaturen får inte överskrida det som angetts i hållbarhetsmärkningen. Den högsta tillåtna temperaturen är +8°C. Vid lagring av oförpackade kylda livsmedel måste man även ta hänsyn till luftfuktigheten. Denna ska vara hög - mellan 80 och 100 procent.

MÄTNING I TRANSPORTER
Lastutrymmet ska vara försett med tre mätinstrument. Mätningar rekommenderas att genomföras var femte minut för transporter på mindre än 24 timmar, var 15:e minuter över 24 timmar men mindre än sju dygn. Över sju dygn ska sampling ske en gång per timme.
Läs mer om lagring och transport här.

 

Produkter för livsmedelsmätningar

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV