q
Support / Ordlista

Ordlista

A | B | C  | D | E | F | G |  H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

 


A

Acceleration

Fysikalisk storhet som anger förändring av hastighet per tidsenhet. I vardagsspråket handlar det ofta om en ökning/minskning av farten. Inom fysiken innebär dock acceleration varje ändring av hastigheten, både vad det gäller storlek och riktning.

B    
C    
D

Datalogger

Ett instrument som registrerar t.ex temperatur, luftfuktighet, tryck, koldioxid, spänning, ström, acceleration och andra parametrar över tid. Mätresultatet analyseras i form av diagram och tabeller från en PC. Lär dig mer om dataloggers

E Effekt Effekt är en mätstorhet som beskriver energiomvandling per tidsenhet. SI-enheten för effekt är watt (W), där en watt motsvarar en energiomvandling på en joule per sekund (P=J/s).
  EN-standarder Europeiska standarder. Inom livsmedel gäller EN 12830, EN 13485 och EN 13486.
EN 12830 är en standard som definierar hur lagrande temperaturmätare ska användas.
EN 13485 definierar hur en termometer ska fungera för att få användas.
EN 13486 definierar hur ofta avläsning ska ske.
För dataloggers är alltså den förstnämnda standarden aktuell.
F

Fjärrmäta
 

Att mäta på en plats och samtidigt kunna övervaka mätresultatet från en helt annan lokalitet. Läs mer om fjärrövervakning

G

Givare

Anordning för omvandling av ett värde av en fysikalisk storhet till ett värde av en annan storhet.

 

 

GPRS-logger

En datalogger som sänder mätvärden via GPRS-överföring.

 

GPRS-överföring

General Packet Radio Services, är sändningssättet som används när man sänder t.ex. ett foto från sin kameramobil. Samma överföringssätt kan användas för att sända mätvärden till en inloggningssida på Internet. Det innebär att man kontinuerligt sänder mätvärden över mobiltelefonsnätet och bara betalar för skickad datamängd. Det är ett billigt sätt att sända mätvärden och är alltså något helt annat än GPS.

 

Gångtid

Den tid då en maskin, utrustning eller enhet har utnyttjats

H    

 I

 Ingång

Mätpunkt eller kanal.

 

Intermittent uppvärmning

Tillfällig uppvärmning av byggnad.

J

Justering

Är en ändring av parametrar för att få ett annat resultat vid avläsning

K

Kanal

Mätpunkt eller ingång. Kanalantalet säger hur många mätpunkter dataloggern kan mäta/registrera samtidigt. En 4-kanalig logger kan mäta fyra saker på en gång och får då upp fyra kurvor i diagrammet. Det kan t.ex. vara 1 kanal för temperatur + 1 kanal för relativ luftfuktighet + 1 kanal för ljus samt en kanal för koldioxid= 4 kanaler eller mätpunkter. Läs mer om antalet kanaler på olika dataloggers

 

Kalibrering

Innebär att loggern eller givarens utslag jämförs med ett känt referensinstrument. Ett kalibreringscertifikat erhålls på hur avvikelsen ser ut. Skall loggern dessutom justeras till att ge "rätt" värden, bör man prata med Intab om detta för val av kalibreringsmetod. Lär dig mer om kalibrering.

L

Larm

Idag vill många få ett larm om något mätvärde går högt eller lågt under mätningens gång. Detta ges t.ex. i form av SMS, e-postmeddelande, ljus eller ljud. Läs mer om Intabs larmmöjligheter.

 

Linjär transformation

I EasyView finns möjlighet att matematiskt omvandla en standardiserad signal, t.ex. 4 – 20mA, till enheten den faktiskt betyder. Kanske %RH, MPa etc. Ange då två punkter på den räta linje vars ekvation utför transformationen (Y=kX L). Man får också möjlighet att presentera i rätt enhet och ingenjörsstorhet.

 

Logger

En förkortning av ordet datalogger.

M

Medikament

Läkemedel

 

 Mätdata

Ett ord för de mätvärden som dataloggern samlar in. Med dessa görs relevanta analyser och viktiga slutsatser. Se Easyview 10.

 

 Mätintervall

Mätintervall är tidsavståndet mellan varje registrering av mätvärden, exempelvis en sekund. Mätintervall är inversen av samlingshastighet.

   

Mätområdesval

Vissa dataloggers har en inbyggd finess där man kan välja spännings-, ström- eller termoelementområde varje gång en ny mätning startas. Intabs PC-loggers har detta som tillval.

 

Mätpunkt

 Kanal eller ingång.

N    
O

Operativ temperatur

 

 

Operativ temperatur är ett medelvärde av lufttemperatur och omgivande ytors temperatur. Hur människor upplever temperaturen beror inte bara på luftens temperatur utan också på vilken temperatur ytorna runtomkring (väggar, fönster, tak och golv) har. Den operativa temperaturen kan mätas med en globtermometer. Den tar hänsyn till både luftens temperatur och strålningstemperaturen från omgivande ytor och återger bättre hur människor uppfattar klimatet.

Läs mer på vår rådgivningssida Inomhusklimat.

P

Parametrar
 

Ordet parametrar används vid inställning av hur en datalogger skall mäta, till exempel mätintervall, starttid, larm etc.

 

 ppm

Parts per million är en matematisk term som betyder miljondelar. 1ppm = 0,0001% = 0,000001. Används ofta vid koldioxidmätning som specificeras i ppm.

 

 Procent (%)

Matematisk term som betyder hundradelar. 1% = 0,01. Används bl.a. när man anger nivåer av relativ luftfuktighet.

Q    
R

Relativ Luftfuktighet

Anges i procent och är ett mått på mängden vattenånga i luften. Relativ luftfuktighet anges i förhållande till den maximalt möjliga mängden vattenånga vid aktuell temperatur. Vid 100% RH är det alltså så fuktigt att luftfuktigheten övergår i vatten. Relativ luftfuktighet förkortas RH (från engelskans relative humidity) eller RF (från svenskans relativ luftfuktighet).

S

Sampla

Kommer från engelskans sample. Att sampla är att ta ett ögonblicksvärde. Det vill säga att mäta "nu". Man samplar oftast med konstant tidsintervall.

 

 Samplingshastighet

När du startar en mätning med en datalogger anger du med vilket hastighet dina mätvärden skall registreras, exempelvis fem gånger per sekund.

 

Sensor

En sensor är ett samlingsbegrepp på en apparat eller anläggning som insamlar, konverterar och i vissa fall distribuerar någon form av signal eller stimuli eller data.

  Spårbar kalibrering En spårbar kalibrering innebär att vi alltid använder referensinstrument som kalibreras på ackrediterade laboratorier. Det innebär man kan verifiera att instrumenten som används mäter rätt. Se gärna bifogat certifikat som visar tillvägagångssätt.
 

Stöt

 Händelse då två kroppars ytor möts.

T

Termoelement

Är en typ av temperaturgivare bestående av två från varandra isolerade metalltrådar av olika material. Se våra termoelement här.

 

Tidstämpling

Tidsangivelse för en viss händelse.

 

Triggfunktioner

En funktion som utlöser eller avslutar ett förlopp.

U    
V

Vibration

Svängningsrörelse kring ett jämviktsläge.

Y    
Å    
Ä    
Ö Överföringsintervall Hur ofta en logger skickar mätvärden till dator eller internetserver.