q

Inomhusklimatets påverkan på orglar

Orglers klanglige og tekniske funksjon under varierende inneklimatiske forhold

Oppsummering og konklusjon

Tidligere prosjekter har avdekket at såkalt brukstilpasset oppvarming med lav hviletemperatur bidrar til kostnadseffektiv og miljøriktig drift i våre kirker.

Hensikt

Likevel er det noen forhold som gjør en realisering av brukstilpasset oppvarming vanskelig. Uenighet om inneklimaets innvirkning på orglene er et slikt forhold. I et forsøk på å oppnå en større klarhet ble det derfor tidligere utført en oppfølging av seks orgler over tid. Erfaringene var interessante, og arbeidet ble derfor videreført gjennom ytterligere fem orgler som hører inn under kirkenettverket i Trondheimsregionen. Oppfølgingsarbeidet ble gjennomført fra høsten 2004 til sommeren 2005. Hensikten var å kartlegge hvordan orglene påvirkes klanglig og teknisk under forskjellige årstider og varierende termisk inneklima.

Oppsummering og konklusjon av oppnådde resultater Det systematiske arbeidet og den aktive oppfølgingen medførte at instrumentene ble testet under varierende inneklimatiske forhold. Dermed gir de oppnådde resultater og erfaringer gode indikasjoner på hvordan kirkenes inneklima påvirker orglene. Følgende resultater og erfaringer er oppnådd samlet sett:

  • Få vesentlige driftsproblemer med relevans til inneklima ble registrert
  • Eldre orgler tåler mindre godt store variasjoner i relativ luftfuktighet, men ser ut til å klare temperaturvariasjoner bra
  • Nyere orgler er mer ømfintlige for svingninger i temperatur, men klarer fuktighetsvariasjoner bra
  • Det er vanskelig å oppnå jevne temperaturer i et orgel når kirkene varmes opp, men en del kan oppnås gjennom en hensiktsmessig orgelplassering og –oppbygging
  • Riktig praktisert gir brukstilpasset oppvarming med ikke for høye brukstemperaturer de beste forhold både for eldre og nyere orgler

Det må bemerkes at oppfølgingen av alle orglene ikke ble gjennomført under så store inneklimatiske variasjoner som ønskelig på grunn av en relativt mild vinter. Det må videre anføres at konklusjonene baserer seg på et begrenset antall orgler med store innbyrdes ulikheter, og at det også derfor knytter seg en viss usikkerhet til en del detaljer i resultatet.

Anbefaling til videre arbeid

Denne oppfølgingen avdekker dermed et behov for en ytterligere kartlegging gjennom et bredere orgelutvalg, for å få utdypet de observasjonene som er gjort så langt og å finne svar på en del spørsmål som undersøkelsen til nå ikke har gitt klarhet i. Det videre arbeidet kan med fordel benytte den metodikk som allerede er utviklet og testet ut, men det er i noen tilfeller ønskelig å gå inn og foreta en del flere og detaljerte punktmålinger av temperatur, lufthastighet og stemming, for å få et mest mulig komplett bilde av de termiske forhold i og omkring et orgel, da disse ofte ser ut til å være meget sammensatte.

Läs hela rapporten här (885kB .pdf)

Intressant läsning : Kyrkförvaltning (3,2MB .pdf)

Produkter använda i dessa kyrkorna: Tinytag och mjukvaran EasyView

Fler referenser inom Kyrkor