q

Fjärrmätningen i kyrkan gav koll på klimatet

Intab Wireless System i Tunabergs Kyrka   Bildkälla: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tunabergs_kyrka_Nyk%C3%B6pings_kommun.jpg?uselang=sv

Med hjälp av Intab Wireless System utplacerade i Tunabergs kyrka har förslag på åtgärder för klimatet i byggnaden tagits fram.

En basstation sattes inne i kyrkan tillsammans med givare för temperatur och luftfuktighet. En givare placerades vid psalmtavlan i koret medan en placerades på orgelläktaren. En tredje givare placerades i ljudöppningen på klockstapeln.

Efter mätperioden kunde det konstateras att luftfuktigheten legat mellan 18 och 79 procent i koret och mellan 11 och 78 procent på orgelläktaren. Temperaturen i kyrkan varierade mellan 10 och 25 grader. De högsta temperaturerna har uppmätts under vinterhalvåret.

Vid förrättningar höjs temperaturen till runt 20 grader. Däremellan sänks den till mellan 10 och 12. Det tar tolv timmar för temperaturen att höjas eller sänkas dessa åtta grader. Hur lång tid det tar beror dock på kyrkans material. Tunabergs kyrka är av trä, men för en stenkyrka kan det ta en vecka att svalna av i samma grad.

Viktigt med rätt nivåer

Att hålla rätt temperaturer och luftfuktighetsnivåer är viktigt när det handlar om äldre träföremål. Då föremålen är känsliga för uttorkning bör den relativa luftfuktigheten hållas över 30 procent. Vid en luftfuktighet över 70 procent kan organiskt material i stället angripas av mögel.

Mätningarna i Tunabergs kyrka resulterade i följande styrvärden:

  • Temperaturen vid förrättningar ska vara 18 grader.
  • Den lägsta rumstemperaturen får vara fem grader.
  • Sjunker temperaturen så lågt ska värme tillföras. Temperaturen får dock inte överskrida 27 grader.

Den maximala relativa luftfuktigheten får inte vara högre än 65 procent. Överskrids denna gräns går ett larm och värme tillförs. Den relativa luftfuktigheten får inte heller underskrida 30 procent.

Rådgivningssida Kyrkor Våra fukt- och temperaturloggers

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Kyrkor