Undersöker uppvärmningsbehovet i vattenkraftverk

Intab Wireless System användes för att undersöka uppvärmningsbehovet samt möjliga energieffektiviseringsåtgärder i Hammarforsens vattenkraftverk.

Vattenkraftverket har nyligen förnyat transformatorerna. Tidigare var dessa placerade i den södra stationsbyggnaden där värmeförlusterna användes till uppvärmning. Dessa är nu borttagna, vilket ledde till att det fanns ett behov av att undersöka uppvärmningsbehovet.

För analys av stationsbyggnaden behövdes data över produktion samt temperaturer. Uppskattningar av värmeförluster gjordes med hjälp av diskussioner med personalen och produktionsdata erhölls via Statkraft. Byggnadernas temperaturer mättes med hjälp av Intab Wireless System.

Radiologgers monterades

Sex radiologgers för temperatur och en för temperatur och relativ luftfuktighet användes. Radiologgrarna monterades på lämpliga platser i byggnaden och basstationen placerades centralt. En radiologger placerades utomhus, skyddad från vind och regn, där det mätte utomhustemperaturen.

Inomhus placerades loggrarna i intagshus, personalrum, transformatorbyggnad, turbinvåning och maskinhall. I maskinhallen mättes även luftfuktighet.

Avkylningsförloppet i byggnaden registrerades genom att uppvärmningssystemet stängdes av. Mätningarna visade att avsvalningen gick snabbast i personalrummet – som värms av elradiatorer – samt i maskinhallen – som delvis värms av generatorn.

Utifrån uppgifterna som togs fram kunde två systemförslag presenteras. Dessa var dels ett bergvärmesystem samt ett värmeåtervinningssystem från generatorn. Energieffektiviseringsåtgärder analyserades också. Den ena åtgärden var att sänka temperaturen i maskinhall, den andra att isolera samma maskinhallen mot transformatorbyggnaden.

Pengar att spara

Resultatet visade att stationsbyggnaden hade ett dimensionerande effektbehov på 117 kW och ett värmeenergibehov på 328 MWh/år. En sänkning av temperaturen i maskinhallen från 18 till 14°C ger en besparing på 33 MWh årligen. Isolering av hallen skulle sänka förbrukningen med 11 MWh/år. Skulle båda åtgärderna genomföras skulle det innebära en besparing på 14 500 kr/år.

Den största besparingen. 197 MWh/år, skulle dock göras genom värmeåtervinning från generatorn. Med ett bergvärmesystem skulle besparingen bli ca 50 000 kr årligen. Återvinningssystemet skulle generera i en besparing på 62 500 kr. Här måste man dock även ta hänsyn till investeringskostnaden, som är nästan 300 000 kr högre för värmeåtervinningssystemet.

Läs hela rapporten här.

Bilden är från Statkrafts hemsida.

Produkter för att mäta elförbrukning Rådgivningssida Energi

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Energi