Effektivare energianvändning på mejeri

I ett arbete från Linköpings Tekniska Högskola har man analyserat energianvändningen och dess konsekvenser i två mejerier. Under detta arbete har man använt loggers av typen Tinytag för mätdatainsamling. Diagram och statistiska nyckeltal ur mjukvaran EasyView har använts för att illustrera rapporten.

Arbetet är en mycket intressant läsning, inte bara för dess dokumentationsvärde och slutsatser, utan för att man på ett bra sätt diskuterar praktiska mätproblem. Här är en sammanfattning och ett utdrag ur rapporten".

"Energikonsekvenser av strukturerat energieffektivitetstänkande för Arla Foods är ett projekt som undersöker och belyser förutsättningarna för ständiga förbättringar av de existerande anläggningarna och vid strategiska investeringar i nya anläggningar och processer när det gäller energianvändning och miljöpåverkan." 
Projektet är ett samarbete mellan Arla Foods och Linköpings tekniska högskola (LiTH).

Systemanalys ger en helhetssyn på ett företags energiförsörjning som kan leda till lägre kostnader, minskad miljöpåverkan och effektivare energiutnyttjande. Med en sådan analys beräknas bland annat hur befintliga och nya anläggningar och processer ska utnyttjas och hur energibehoven bör tillgodoses ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Genom att utveckla en industrianpassad strukturerad metodik för analys av energisystemen internt i företaget kan storleken på de verkliga förbättringsmöjligheterna undersökas. Genom att analysera Arla Foods mejerier utifrån denna utgångspunkt, studeras energianvändning och möjligheterna.

 Mätning av temperatur under 14 dagar i förpackningshall med Tinytag
Mätning av temperatur under 14 dagar
i förpackningshall med Tinytag
Källa: Linköpings Tekniska Högskola


De två mejeriernas energianvändning kartläggs och med en helhetssyn som utgångspunkt identifieras bland annat systemfel, såsom icke el-specifik elanvändning. Energianvändningen delas upp i produktions- och stödprocesser och begreppet enhetsprocesser används som en röd tråd genom arbetet. Den stora elförbrukaren för mejerierna är kylning av olika slag medan värme, i form av ånga och fjärrvärme, till stor del används för diskprocesser och pastörisering.

Energitillförseln vid de två mejerierna ser något olika ut då Göteborgs mejeri baserar sin ångproduktion på naturgas medan Östgöta mejeri får sin ånga levererad från ett externt bolag och producerar en viss del själva med oljepannor. Vid Östgöta mejeri används också fjärrvärme. Utifrån kartläggningsarbetet och analysen av denna har ett antal åtgärdsförslag framkommit som inkluderar bland annat förändringar i belysning och ventilationssystem.

Två mejerier har analyserats, Göteborgs mejeri och Östgöta mejeri. De båda mejerierna är valda utifrån deras speciella anläggningskaraktär för att få möjlighet att analysera två olika typer av mejerier. De två mejerierna jämförs med varandra avseende energianvändning och tillförsel och ett antal åtgärdsförslag presenteras för att minska eller förändra energibehovet.

Som ett resultat av det initiala kartläggningsarbetet och analyserna på de två mejerierna har ytterligare detaljerade studier initierats och presenteras i denna rapport. Ett exempel är en diskussion om behovet av gemensam kravformulering för Arla Food-koncernen. Andra exempel på arbeten som initierats som ett resultat av kartläggningsarbetet är detaljanalyser av olika delsystem, såsom olika lokaler och ångsystem.

Elmätning på en förpackningsmaskin
under tre dagar med dataloggern Tinytag

Källa: Linköpings Tekniska Högskola

En stor del av energibehovet på de olika mejerierna har kvantifierats genom mätning av effektbehovet till respektive mätobjekt. Vilka laster som är anslutna till samma kabel som mätobjektet, har fastställts genom studier av elscheman, diskussion med elansvarig, samt rundvandringar, för att kunna korrigera för lastprofiler från andra objekt.

Vid dessa mätningar kombineras längre loggningar (i allmänhet en knapp vecka) med momentana mätningar. Loggningarna har skett genom mätning av strömmen på en fas som därefter multiplicerats med antalet faser, matningsspänningen och effektfaktorn. Loggningarna har gjorts med mättänger med inbyggd datalogger, Tinytag, där mätvärdena överförts till ett mjukvaran Easyview för analys.

Ett antal åtgärdsförslag, fortsatta analyser och ytterligare arbeten, som är intressanta för att minska energibehovet vid Arla Foods två mejerier, presenteras i rapporten. Många av dessa är applicerbara även på andra mejerier och kan användas för generella beslut inom koncernen.

Rådgivningssida för Lantbruk Se utbudet av Tinytags

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Energi