Support / FAQ / EasyView 11 / Verktygsfältet

Verktygsfältet

Så här ser verktygsfältet i EasyView ut:

Redigera

  • Ångra (CTRL + Z) - ångrar senaste åtgärden, exempelvis om du har zoomat in återgår du till förra vyn med ångra.
  • Gör om - utför åtgärden du ångrade
  • Kopiera (CTRL + C) - beroende på vilken ruta som är aktiv när du trycker kopiera så varierar funktionaliteten.
  • Klistra in (CTRL + V) - fungerar endast i tidsdiagrammet och i formeleditorn. Vid inklistring i tidsdiagrammet påbörjas en dataimport och i formeditorn skrivs ren text ut. 
 

Autoskalning

För att zooma ut och visa all mätdata kan du använda autoskalning. Genom att använda "Höjd" zoomas din mätning i y-led och med "Bredd" zoomas den i x-led. Använder du "Båda" zoomas din mätning så att all data fyller diagramfönstret.

 

Sida

Knapparna nästa och föregående hänger ihop med tidsperioden på x-axeln. Om x-axeln visar 1 timma (säg mellan 8.00 och 9.00) och du trycker nästa kommer x-axeln istället visa perioden 9.00-10.00. Du kan även klicka höger pil för samma effekt. Knappen föregående eller vänster pil gör att du stegar bakåt.

 

Onlineinspelning

Knapparna här är aktiva när du loggar data i realtid och deaktiveras när du öppnar en mätfil.

  • Stoppa - avbryter pågående inspelning.
  • Realtidsgraf - "pausar" pågående inspelning. Markörerna visas och data fylls inte på i grafen men fortsätter sparas  i bakgrunden. När man trycker en gång till på Realtidsgraf så försvinner markörerna och all data fylls på i tidsdiagrammet.
  • Tidsaxel - har 3 val för hur ny data ska fyllas på. Rulla, skala och stega.
  • Autospara - spara först ditt dokument om du inte redan gjort det och sedan kan du aktivera autospara så mätfilen regelbundet sparas om till hårddisken.

 

Visa

Här hittar vi Processmonitorn där du kan bygga en processbild med vanliga bilder (JPG, PNG mm) och text tillsammans med analoga och digala visare. Visarna presenterar din mätdata antingen i realtid eller från en befintlig mätning. Du kan enkelt illustrera värden in i en process och värden ut. Värden kan vara både uppmätta och beräknade genom formler.    Läs mer om processmonitorn.

När du klickar på Formula editorn öppnas ett nytt fönster. Här kan du skapa nya kanaler med nyckelordet GRAPH eller nya rubriker till infotabellen med nyckelordfet KEYVAL.

Syntaxen är: NYCKELORD "namn på nya kanalen" (dess enhet) = matematiskt uttryck

Exempel på formel för beräkningen av temperaturdifferens mellan kanal 1 och 2:

GRAPH "Temp. diff" (°C) = ID1 - ID2

Nu skapas en kanal som heter Temp. diff med enheten °C som visar differensen mellan ID1 och ID2. Läs mer om formula editorn.

Mallar är ett bra verktyg för dig som regelbundet utför liknande mätningar som du vill presentera eller analysera på samma sätt. När du har ett utseende du är nöjd med klicka på Mallar och välj Spara. När du sparat mallen kan du applicera den i andra mätfiler genom att klicka på Mallar och välja Använd. Följande saker sparas i mallen: namn på kanaler, transformationer, flikar, synliga/dolda kanaler, formler, rubriker mm. Läs mer om Mallar.